Language

NederlandsNederlands
Aanbieding!

2B

SKU: 5060400400003

De E-Stim Systems 2B, die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2010, is een van de krachtigste en meest veelzijdige elektroplay-elektriciteitskasten ter wereld gebleken.

Als u op zoek bent naar het beste, zoek dan de 2B op. Met 17 programmamodi, waaronder de altijd populaire puls en continu, is de 2B uitgebreid met extra’s, zodat je nu kunt kloppen en je weg kunt banen naar e-stim extase en plezier. Split modi, kietelen en geprogrammeerde golffuncties alle pack de 2B met uren van e-stim plezier. De 2B is voorzien van een helder verlicht LCD-scherm dat u altijd laat zien wat uw apparaat aan het doen is, met een eenvoudig en gebruiksvriendelijk besturingssysteem. Het is niet nodig om grappige codes of telflitsen te leren. Een ingebouwd helpscherm leidt u door de modusselectie, terwijl de opties voor achtergrondverlichting zichtbaar zijn in de donkerste kerker. Veranderen van modus is gewoon snel drukken op de knop en draaiknop draaien. Het is makkelijk. Het werkt. De dubbele uitgangskanalen zijn volledig geïsoleerd en hebben onafhankelijke regelaars op elk kanaal. Hiermee kunt u meerdere bipolaire elektroden tegelijkertijd gebruiken en beide onafhankelijk van elkaar besturen. De uitgangs-LED’s lichten op in verhouding tot de uitgangsniveaus zodat het mogelijk is om te zien wat er gebeurt zonder het hoofdscherm te raadplegen. Met de join-modus is het mogelijk om beide kanalen samen te voegen, waardoor veiligheid en controle in één en met de Triphase-kabelset mogelijk zijn, en er zijn nog meer mogelijkheden beschikbaar. (Think 3D Electroplay) Voor draagbaarheid gebruikt de 2B een enkele 9V-batterij, maar als u nog meer vermogen wilt, moet u rekening houden met de optionele netvoeding. Met dual power-instellingen, samen met 0-100% bedieningselementen, kunt u er zeker van zijn dat de 2B niet zonder sap komt te zitten wanneer het interessant wordt. Laag stroomverbruik geeft een uitstekende introductie tot E-Stim terwijl de hoge vermogensinstelling echt serieuze uitvoerniveaus biedt die ontworpen zijn om te voldoen aan de meest felle electrosex-speler, zonder teveel pijn te veroorzaken !! Wil je graag naar muziek luisteren? De 2B is uitgerust met een instelbare gevoeligheid ingebouwde microfoon (geen externe microfoon om af te breken of los te laten) en biedt ook echte stereoverwerking via een 3,5 mm stereo-ingang. Sluit uw MP3-speler aan en uw 2B biedt een uniek inzicht in op stereo gebaseerde E-Stim.

De 2B heeft een optionele digitale link-interface,

waarmee u de 2B vanaf uw pc of Mac via een USB-verbinding kunt bijwerken of besturen, u kunt deze zelfs via internet besturen. Software-update mogelijk? JA dus geen gedateerd speelgoed meer – Nu kan de 2B meegroeien met je E-Stim-ervaring.

 299,95 449,95

Beschikbaar via nabestelling

  • Connect pack
  • Standaard
  • Ultimate pack
Clear
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email

2B

2B

First launched in 2010,the E-Stim Systems 2B has proved to be one of the most powerful and versatile electroplay power boxes in the world.

If you are looking for the best, then seek out the 2B. With 17 program modes including the ever popular pulse and continuous the 2B has been expanded to include extras, so u can now throb and thrust your way to e-stim ecstasy and pleasure. Split modes, tickle, and programmed wave functions all pack the 2B with hours of e-stim pleasure. The 2B features a clear backlit LCD display showing you exactly what your unit is up to all of the time,with a simple and easy to use control system. There is no need to learn any funny codes or count flashes. A built in help display guides you through mode selection, whilst the back light options allow visibility in the darkest dungeon. Changing mode is simply quick button presses and knob twiddling. It’s simple. It works. The dual output channels are completely isolated, and feature independent controls on each channel. This allows you to use multiple bipolar electrodes at the same time, and be able to control them both, independently. The output LED’s light up in proportion to the output levels so its possible to see what’s going on without consulting the main display. With the join mode it is possible to join both channels together, giving safety and control in one and with the Triphase cable set, even more possibilities are available. (Think 3D Electroplay) For portability the 2B uses a single 9V battery, but if you want even more power then consider the optional mains power supply. With dual power settings, together with 0-100% controls you can be sure that the 2B will not run out of juice just when it gets interesting. Low power gives an excellent introduction to E-Stim whilst the high power setting offers really serious levels of output designed to satisfy the most ardent electrosex player, without causing too much pain!! Like to listen to music? The 2B is fitted with an adjustable sensitivity built in microphone (no external microphone to break off or loose) and also offers true stereo processing, via a 3.5mm stereo input. Plug in your MP3 player and your 2B providing a unique insight to stereo based E-Stim.

The 2B has an optional digital link interface,

which allows you to update or control the 2B from your PC or Mac via a USB connection, you can even control it over the internet. Software update able? YES so no more out of date toys – Now the 2B can grow with your E-Stim experience.

De E-Stim Systems 2B, die voor het eerst werd geïntroduceerd in 2010, is een van de krachtigste en meest veelzijdige elektroplay-elektriciteitskasten ter wereld gebleken.

Als u op zoek bent naar het beste, zoek dan de 2B op. Met 17 programmamodi, waaronder de altijd populaire puls en continu, is de 2B uitgebreid met extra’s, zodat je nu kunt kloppen en je weg kunt banen naar e-stim extase en plezier. Split modi, kietelen en geprogrammeerde golffuncties alle pack de 2B met uren van e-stim plezier. De 2B is voorzien van een helder verlicht LCD-scherm dat u altijd laat zien wat uw apparaat aan het doen is, met een eenvoudig en gebruiksvriendelijk besturingssysteem. Het is niet nodig om grappige codes of telflitsen te leren. Een ingebouwd helpscherm leidt u door de modusselectie, terwijl de opties voor achtergrondverlichting zichtbaar zijn in de donkerste kerker. Veranderen van modus is gewoon snel drukken op de knop en draaiknop draaien. Het is makkelijk. Het werkt. De dubbele uitgangskanalen zijn volledig geïsoleerd en hebben onafhankelijke regelaars op elk kanaal. Hiermee kunt u meerdere bipolaire elektroden tegelijkertijd gebruiken en beide onafhankelijk van elkaar besturen. De uitgangs-LED’s lichten op in verhouding tot de uitgangsniveaus zodat het mogelijk is om te zien wat er gebeurt zonder het hoofdscherm te raadplegen. Met de join-modus is het mogelijk om beide kanalen samen te voegen, waardoor veiligheid en controle in één en met de Triphase-kabelset mogelijk zijn, en er zijn nog meer mogelijkheden beschikbaar. (Think 3D Electroplay) Voor draagbaarheid gebruikt de 2B een enkele 9V-batterij, maar als u nog meer vermogen wilt, moet u rekening houden met de optionele netvoeding. Met dual power-instellingen, samen met 0-100% bedieningselementen, kunt u er zeker van zijn dat de 2B niet zonder sap komt te zitten wanneer het interessant wordt. Laag stroomverbruik geeft een uitstekende introductie tot E-Stim terwijl de hoge vermogensinstelling echt serieuze uitvoerniveaus biedt die ontworpen zijn om te voldoen aan de meest felle electrosex-speler, zonder teveel pijn te veroorzaken !! Wil je graag naar muziek luisteren? De 2B is uitgerust met een instelbare gevoeligheid ingebouwde microfoon (geen externe microfoon om af te breken of los te laten) en biedt ook echte stereoverwerking via een 3,5 mm stereo-ingang. Sluit uw MP3-speler aan en uw 2B biedt een uniek inzicht in op stereo gebaseerde E-Stim.

De 2B heeft een optionele digitale link-interface,

waarmee u de 2B vanaf uw pc of Mac via een USB-verbinding kunt bijwerken of besturen, u kunt deze zelfs via internet besturen. Software-update mogelijk? JA dus geen gedateerd speelgoed meer – Nu kan de 2B meegroeien met je E-Stim-ervaring.

Lancé en 2010, le système E-Stim Systems 2B s’est révélé être l’un des boîtiers de puissance électroplay les plus puissants et les plus polyvalents au monde. Si vous recherchez le meilleur, recherchez le 2B. Avec 17 modes de programme, y compris l’impulsion toujours populaire et continue, le 2B a été étendu pour inclure des extras, pour que vous puissiez maintenant battre et vous frayer un chemin vers l’ecstasy et le plaisir e-stim. Les modes Split, chatouillement et fonctions d’onde programmées font tous partie du 2B avec des heures de plaisir e-stim. Le 2B dispose d’un écran LCD rétro-éclairé vous indiquant exactement ce que votre appareil est capable de faire tout le temps, avec un système de contrôle simple et facile à utiliser. Il n’est pas nécessaire d’apprendre de codes amusants ni de compter les clignotements. Un écran d’aide intégré vous guide dans la sélection du mode, tandis que les options de rétro-éclairage permettent une visibilité dans les donjons les plus sombres. Le changement de mode consiste simplement à appuyer rapidement sur des boutons et à faire tourner le bouton. C’est simple. Ça marche. Les deux canaux de sortie sont complètement isolés et disposent de commandes indépendantes sur chaque canal. Cela vous permet d’utiliser plusieurs électrodes bipolaires en même temps et de pouvoir les contrôler toutes les deux indépendamment. Les LED de sortie s’allument proportionnellement aux niveaux de sortie, ce qui permet de voir ce qui se passe sans consulter l’écran principal. Avec le mode joint, il est possible de joindre les deux canaux ensemble, ce qui confère sécurité et contrôle en un. Avec le jeu de câbles Triphase, encore plus de possibilités sont disponibles. (Think 3D Electroplay) Pour la portabilité, le 2B utilise une seule pile 9V, mais si vous voulez encore plus d’alimentation, envisagez l’alimentation secteur en option. Avec des réglages de puissance doubles, associés à des contrôles de 0 à 100%, vous pouvez être sûr que le 2B ne sera pas à court de ressources juste au moment où il devient intéressant. La faible puissance donne une excellente introduction à E-Stim tandis que le réglage de haute puissance offre des niveaux de sortie vraiment sérieux conçus pour satisfaire le joueur électrosexuel le plus ardent, sans causer trop de douleur !! Vous aimez écouter de la musique? Le 2B est équipé d’un microphone intégré à sensibilité réglable (aucun microphone externe à se détacher ou se détacher) et offre également un véritable traitement stéréo, via une entrée stéréo de 3,5 mm. Branchez votre lecteur MP3 et votre 2B pour donner un aperçu unique à la chaîne stéréo E-Stim.

Le 2B possède une interface de liaison numérique en option, , qui vous permet de mettre à jour ou de contrôler le 2B depuis votre PC ou votre Mac via une connexion USB. Vous pouvez même le contrôler via Internet. Mise à jour du logiciel capable? OUI, donc plus de jouets périmés – Maintenant, le 2B peut évoluer avec votre expérience E-Stim.

Das erstmals im Jahr 2010 lancierte E-Stim Systems 2B hat sich als einer der leistungsfähigsten und vielseitigsten Elektroplay-Powerboxen der Welt erwiesen. Wenn Sie nach dem Besten suchen, suchen Sie nach dem 2B. Mit 17 Programmmodi, einschließlich dem immer beliebteren Puls und Continuous, wurde der 2B um Extras erweitert, so dass Sie jetzt den Nervenkitzel und den Genuss von E-Stim erreichen können. Split-Modi, Tickle-Funktion und programmierte Wave-Funktionen sorgen für stundenlangen E-Stim-Genuss. Das 2B verfügt über ein klares, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit einem einfachen und benutzerfreundlichen Steuerungssystem, das Ihnen genau zeigt, was Ihr Gerät zu jeder Zeit benötigt. Sie müssen keine lustigen Codes oder Zählimpulse lernen. Ein integriertes Hilfedisplay führt Sie durch die Modusauswahl, während die Optionen für die Hintergrundbeleuchtung die Sichtbarkeit im dunkelsten Dungeon ermöglichen. Der Modus zum Wechseln ist einfach durch Drücken der Taste und Drehen des Knopfes. Es ist einfach. Es klappt. Die beiden Ausgangskanäle sind vollständig isoliert und verfügen über unabhängige Steuerelemente für jeden Kanal. Auf diese Weise können Sie mehrere bipolare Elektroden gleichzeitig verwenden und beide unabhängig voneinander steuern. Die Ausgangs-LEDs leuchten proportional zu den Ausgangspegeln, so dass Sie sehen können, was passiert, ohne das Hauptdisplay zu konsultieren. Mit dem Join-Modus ist es möglich, beide Kanäle zu verbinden, um Sicherheit und Kontrolle in einem zu gewährleisten. Mit dem Triphase-Kabelsatz stehen noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung. (Denken Sie an 3D-Elektroplay.) Für die Portabilität des 2B ist eine einzelne 9-V-Batterie erforderlich. Wenn Sie jedoch noch mehr Strom benötigen, sollten Sie die optionale Netzversorgung in Betracht ziehen. Mit zwei Power-Einstellungen und 0-100% -Reglern können Sie sicher sein, dass dem 2B nicht der Saft ausgeht, wenn es interessant wird. Low Power bietet einen hervorragenden Einstieg in E-Stim, während die Einstellung für hohe Leistung ein wirklich ernstes Leistungsniveau bietet, das den leidenschaftlichsten Elektrosex-Spieler zufriedenstellt, ohne zu große Schmerzen zu verursachen !! Lust auf Musik zu hören? Das 2B verfügt über ein einstellbares Mikrofon mit einstellbarer Empfindlichkeit (kein externes Mikrofon kann abgebrochen oder lose werden) und bietet über einen 3,5-mm-Stereoeingang auch echte Stereo-Verarbeitung. Schließen Sie Ihren MP3-Player und Ihren 2B an und bieten Sie einen einzigartigen Einblick in E-Stim auf Stereobasis.

Das 2B verfügt über eine optionale Schnittstelle für digitale Links, , mit der Sie das 2B von Ihrem PC oder Mac über eine USB-Verbindung aktualisieren oder steuern können. Sie können es sogar über das Internet steuern. Software-Update möglich? JA, also nicht mehr veraltetes Spielzeug – Jetzt kann der 2B mit Ihrem E-Stim-Erlebnis wachsen.

Het meervoudig bekroonde E-Stim Systems

werd begin 2004 opgericht om een ​​alternatief te ontwikkelen voor enkele van de te dure en onder gespecificeerde elektrostimulatie-eenheden die op de markt verkrijgbaar zijn. Een team van ervaren E-Stim-gebruikers werkt samen met ervaren en professionele ingenieurs om een ​​reeks E-Stim-producten te produceren die zijn ontworpen met het oog op waarde, veelzijdigheid en vooral veiligheid. De resultaten spreken voor zich. Van de onzekere beginner tot de professional, onze apparatuur is ontworpen om voor elk wat wils te bieden. We bieden niet alleen hoogwaardige elektroplay-apparatuur tegen redelijke prijzen, we streven er ook naar om het enige te bieden dat soms ontbreekt in moderne zaken. Dat van service. Als u vragen heeft over een van onze producten, neem dan gerust contact met ons op. We zijn hier om te helpen! Gemaakt in het VK - en er trots op! Levenslange garantie Al onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de nieuwste Europese en Amerikaanse veiligheidsnormen. We doen geen concessies aan kwaliteit, functies of veiligheid, we zien ook niet in waarom u dat zou moeten doen. Om dit aan te tonen, worden al onze power units en al onze premium elektroden beide in het VK vervaardigd en geleverd met een levenslange garantie. Als je het nog steeds niet zeker weet: we zijn door lezers van ETO Magazine uitgeroepen tot Best Specialist Products Distributor 2016 en Best Fetish Products Distributor 2015, en we hebben ook talloze nominaties ontvangen voor andere prijzen over de hele wereld.

The multi-award winning E-Stim Systems

was formed in early 2004 to develop an alternative to some of the overpriced and under specified Electro Stimulation units available on the market. A team of experienced E-Stim users, together with experienced and professional engineers work together to produce a range of E-Stim products designed with value, versatility and above all safety in mind. The results speak for themselves. From the unsure beginner to the professional, our equipment is designed to offer something for everyone. We don't just offer quality electroplay equipment at reasonable prices, we also aim to offer the one thing that is sometimes lacking in modern business. That of service. If you have questions about any of our products then please feel free to contact us. We are here to help! Made in the UK - and proud of it! Lifetime GuaranteeAll of our products are designed and manufactured to conform to the latest European and US safety standards. We won't compromise on quality, features or safety, we don't see why you should either. To demonstrate this all of our power units, and all of our premium electrodes are both manufactured in the UK, and are supplied with a lifetime guarantee. If you are still unsure, we have been voted Best Specialist Products Distributor 2016 and Best Fetish Products Distributor 2015 by readers of ETO Magazine, as well as receiving numerous nominations for other awards around the world.

Extra informatie

- E-stim kanalen

2

- Fabrikant

E-stim

- Patronen

17

- Variatie/ Variation

Connect pack, Standaard, Ultimate pack

Add your review

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Reviews

There are no reviews yet.

FAQ

Producten op voorraad worden zo snel mogelijk verstuurd. producten van onze Europese leveranciers hebben (afhankelijk van beschikbaarheid) een levertijd van 2 – 4 weken. Onze internationale leveranciers hebben een levertermijn van 4 – 6 weken.

(Latexa heeft een levertijd van 10 tot 20 weken!!!)

 
Wij werken samen met 2 grote partners voor ons betalingsverkeer. Digiwallet & Stripe. Dit laat toe om via de meest gangbare middelen te betalen. Ook PAYPAL & Klarna behoren tot de mogelijkheden!
 
De afschrijving verschijnt op uw creditcard als: “BLife E-commerce”.
 
Uitgezonderd Klarna betalingen, worden de betalingen meteen uitgevoerd.
 
Shopping Cart 0

No products in the cart.